ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0150/2565 อว 8393(7)/ว 673 28 ก.พ. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามโครงการสำรวจความต้องการทางการตลาดในการขยายบริการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
0149/2565 อว 8392(2)/1344 28 ก.พ. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ (วันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 65 ระหว่าง 9-12 น. เพื่อประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ (เฉพาะ Key person และผู้ประสานงานประจำจุด) ทั้งประชุมปกติและประชุม Zoom)
0148/2565 อว 8393(17) 355 25 ก.พ. 2565 ขอจัดส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1
0147/2565 อว 8392(6)/831 25 ก.พ. 2565 ขอความอนุเคาระห์
0146/2565 อว 8392(4)/07 25 ก.พ. 2565 ส่งสำเนาเอกสาร (คำสั่ง 4 เรื่อง เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเมื่อเรื่องที่เสนอเป็นวาระสภาฯ ผ่านการพิจารณา 1. แต่งตั้ง ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. แต่งตั้ง ก.ก.อำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 3. แต่งตั้ง ก.ก.อำนวยการศูนย์ฯ ฟิสิกส์ 4. แต่งตั้งคณะก.ก.อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
0145/2565 อว 8394(2)/122 25 ก.พ. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา "Cyber security in Education Awareness" วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 Uniserf หรือทางออนไลน์ แจ้งลงทะเบียนภายใน 2 มี.ค. 2565
0144/2565 อว 8392(8)/422 24 ก.พ. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ (วันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ มช. โดยมีอธิการบดี มช. เป็นประธานที่ประชุม)
0143/2565 อว 8391(1)/310 23 ก.พ. 2565 แจ้งผลการสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย