ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0158/2565 อว 8394(6)/ว 85 03 มี.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (30 เรื่อง)
0157/2565 อว 8392(2)/ต 160 02 มี.ค. 2565 ส่งสำเนาหนังสือสั่งการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ขอกำหนดสีประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ "สีเขียวมรกต"
0156/2565 อว 8394(6)/ว 85 02 มี.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565
0155/2565 อว 8393(2)/486 02 มี.ค. 2565 ขอนำส่งข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ของคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ และบุคคลภายนอก ม.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ
0154/2565 อว 8392(2)/ว 236 02 มี.ค. 2565 เรื่องเวียนทาง e-document เรื่อง ประกาศ มช. เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 56
0153/2565 อว 8392(5)/330 02 มี.ค. 2565 เรื่องจาก e-document ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564
0152/2565 อว 8392(4)/ธ 454 01 มี.ค. 2565 รายงานข้อมูลการจัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี)
0151/2565 อว 8393(25)/695 28 ก.พ. 2565 ขอเสนอให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559 (เรื่องเสนอสภาฯ แต่รอมติของสภาวิชาการก่อน)