ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0166/2565 อว 8393(25)/803 04 มี.ค. 2565 ขอเสนอให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
0165/2565 นร 0911/ป 231 04 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้แต่งตั้งผู้แทนเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง (วันพุธที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams (https://bitly/3K9ASB0)
0164/2565 อว 8394(3).4/ว 787 04 มี.ค. 2565 ขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สำนักบริการวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 (เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด)
0163/2565 อว 8392(4)/- 04 มี.ค. 2565 การขออนุมัติจัดโครงการ "สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร มช. ประจำปี 2565"
0162/2565 อว 8392(7)/1520 03 มี.ค. 2565 ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (เรื่องเสนอสภาฯ)
0161/2565 อว 8392(5)/ว 245 03 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
0160/2565 อว 8392(5)/ว 240 03 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง การยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของส่วนงาน (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
0159/2565 อว 8394(6)/ว 88 03 มี.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 (จำนวน 7 เรื่อง)