ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0080/2565 อว 8392(1)/ว 60 18 ม.ค. 2565 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัย
0079/2565 อว 8392(4)/พิเศษ 17 ม.ค. 2565 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช.
0078/2565 อว 8392/- 17 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง โปรดลงนามในประกาศ มช. เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานใน มช. (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ขยายถึง 31 ม.ค. 65)
0077/2565 อว 8392(7)/255 17 ม.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน กังานพงศ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 65 เวลา 9.30-12.00 น. เพื่อประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร มช. กับผู้บริหารระดับสูงของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
0076/2565 อว 8394(2)/22 13 ม.ค. 2565 ขอความร่วมมือแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบจัดการสิทธิ์ (Admin) ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ของส่วนงาน ซึ่งกองคลังได้จัดซื้อและพร้อมใช้งานเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 10 ม.ค. 65-9 ม.ค. 68 (ตอบภายในวันศุกร์ที่ 21 ม.ค.65)
0075/2565 อว 8393(30)/2/27 13 ม.ค. 2565 ขอแจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ (ตึกยุทธศาสตร์ เข้าระหว่าง 2-13 พ.ค.2565
0074/2565 อว 8392(16)/ว 09 13 ม.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสภาพนักงานพบประชาคม มช. "เสียงชาว มช. ต่ออธิการบดีคนใหม่" วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 2565 เวลา 13-16 น. ผ่าน Zoom
0073/2565 อว 8392(7)/ว 04 13 ม.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก