ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0088/2565 อว 8393(7)/094 21 ม.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ ของบุคลากรและนักศึกษา มช. สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ
0087/2565 อว 8392(2).E/ว 38 21 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด ส่งสำเนาหนังสือเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 (ประจำเดือน ม.ค. 2565)
0086/2565 อว 8392(2).E/ว 25 21 ม.ค. 2565 ส่งสำเนาหนังสือเวียน เรื่อง แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในเดือน ม.ค. 65
0085/2565 อว 8392(3)/ว 26 20 ม.ค. 2565 แจ้งรายละเอียดเงินยืมค้างชำระ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)
0084/2565 อว 8392(4) 19 ม.ค. 2565 ขอส่งสำเนาเอกสาร คำสั่ง มช.ที่ -/2565 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
0083/2565 อว 8392(4)/ว 64 19 ม.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research of Supporting Staff in the Thai Education System)
0082/2565 อว 8394(4)/82 18 ม.ค. 2565 แจ้งรายชื่อผู้แทนหลักสูตร (เพื่อชี้แจงต่อสภาฯ ครั้งที่ 1/2565 ทาง Zoom หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 2 คน (1) ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล 2. อ.ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ
0081/2565 อว 8394(5)/91 18 ม.ค. 2565 ขอเชิญประชุมการพัฒนาคลังจดหมายเหตุดิจิทัลของส่วนงานภายใน มช. ครั้งที่ 1/2565 (วันพุธที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 13.30 น. ผ่าน Zoom)