ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0029/2565 อว 8391(1)/58 11 ม.ค. 2565 สำเนาแจ้งขอชี้แจงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเงินยืมของมหาวิทยาลัย
0028/2565 อว 8393(21)/7 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์)
0027/2565 อว 8393(39)/25 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ)
0026/2565 อว 8393(15)2/30 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 12 ชื่อ เหลือ 1 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0025/2565 อว 8392(16)/5 11 ม.ค. 2565 (ลับ) ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช.
0024/2565 อว 8393(37)/06 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (5 ชื่อ เหลือ 1 ชื่อศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0023/2565 อว 8393(25)/80 11 ม.ค. 2565 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 9 ธ.ค. 64 จำนวน 86 คน)
0022/2565 อว 8393(25)/79 11 ม.ค. 2565 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 26 พ.ย. 64 จำนวน 49 คน)