ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0077/2565 อว 8392(7)/255 17 ม.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน กังานพงศ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 65 เวลา 9.30-12.00 น. เพื่อประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร มช. กับผู้บริหารระดับสูงของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
0076/2565 อว 8394(2)/22 13 ม.ค. 2565 ขอความร่วมมือแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบจัดการสิทธิ์ (Admin) ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ของส่วนงาน ซึ่งกองคลังได้จัดซื้อและพร้อมใช้งานเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 10 ม.ค. 65-9 ม.ค. 68 (ตอบภายในวันศุกร์ที่ 21 ม.ค.65)
0075/2565 อว 8393(30)/2/27 13 ม.ค. 2565 ขอแจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ (ตึกยุทธศาสตร์ เข้าระหว่าง 2-13 พ.ค.2565
0074/2565 อว 8392(16)/ว 09 13 ม.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสภาพนักงานพบประชาคม มช. "เสียงชาว มช. ต่ออธิการบดีคนใหม่" วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 2565 เวลา 13-16 น. ผ่าน Zoom
0073/2565 อว 8392(7)/ว 04 13 ม.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
0072/2565 อว 8391(1)/91 13 ม.ค. 2565 แจ้งผลการสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 2564
0071/2565 อว 8393(3)/015 13 ม.ค. 2565 ตอบขอบคุณ ที่มอบจดหมายข่าวสภาฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 ธันวาคม 2564
0070/2565 อว 8393(29)2/0128 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.ผศ.ดร.ณัฐ 2.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 3.ผศ.ดร.อรอร)