ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0723/2564 อว 8393(9).7/004 12 ต.ค. 2564 ขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (1 ต.ค.2563-30 ก.ย. 2567) ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)
0722/2564 - 12 ต.ค. 2564 ขอร้องเรียนการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
0721/2564 อว 8391(1)/1554 12 ต.ค. 2564 รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
0720/2564 อว 8393(25)/3532 12 ต.ค. 2564 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 8 ต.ค. 64 จำนวน 63 คน จะผ่านวิชาการครั้งที่ 10/64 วันที่ 20 ต.ค. 64 เพื่อเข้าสภาฯ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 30 ต.ค. 64)
0719/2564 อว 8393(25)/3531 12 ต.ค. 2564 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 23 ก.ย. 64 จำนวน 18 คน) (เข้าสภาฯ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 30 ต.ค. 64)
0718/2564 อว 8393(21)/367 12 ต.ค. 2564 อนุมัติให้ใช้ระบบจัดการการลงคะแนนด้วยวิธีลับออนไลน์ (คิดค่าพัฒนาระบบแบบเหมาจ่าย 30,000 บาท ซึ่งพัฒนาโดย อ.ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ ให้โอนเข้าบัญชี "เงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลขที่ 000000697912 ธ.ออมสิน สาขา มช.)
0717/2564 อว 8392(7)/1005 12 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ (เพื่อรับรองคณะผู้บริหาร กสทช. วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. 64 เวลา 13.30 น.)
0716/2564 อว 8392(3)/ว 325 12 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109