ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0020/2566 อว 8394(2)/014 12 ม.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบไร้สายเพิ่มเติมภายในหน่วยงาน
0019/2566 อว 8392(3)ว9 12 ม.ค. 2566 สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
0018/2566 อว 8392(4)/ว36 12 ม.ค. 2566 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System)
0017/2566 อว 8392(2)/ต 018 11 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัย "การมอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารและสั่งการในเรื่องอื่น ๆ"
0016/2566 อว 8392(4)/ว 012 11 ม.ค. 2566 คู่มือการปฏิบัติงานระบบการแจ้งข้อมูลการพ้นสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช. (scan ได้ทาง QR Code) หรือเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล หัวข้อ HR NEW : แจ้งเวียน http://cmu.to/nckpW
0015/2566 อว 8394(2)/012 11 ม.ค. 2566 ขอเชิญผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนา "Higher Education IT Infrastructure" (วันพุธที่ 18 ม.ค. 66 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ITSC แจ้งสำรองที่นั่งทาง QR Code)
0014/2566 อว 8393(8)/ว 37 11 ม.ค. 2566 ขอเชิญท่านร่วมพิธีงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล (จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วย "สุจิณฺโณ" รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 66 เวลา 13.09 น. ณ อาคารผู้ป่วย "สุจิณฺโณ"
0013/2566 อว 8393(7)/71 10 ม.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมความรู้ และความตระหนักด้านการจัดการกับภาวะอ้วน สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มช. (วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66 เวลา 10.45-16 น. ณ ศูนย์อาหาร มช. (กินในมอ)