ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0037/2565 อว 8393(20)/50 12 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 7 ชื่อ คัดเหลือ 3 คือ รศ.ดร.ชรินทร์ , ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0036/2565 อว 8393(3)/11 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 14 ชื่อ คัดเหลือ 2 คือ รศ.ดร.ชรินทร์ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0035/2565 อว 8392(4)/ว 10 11 ม.ค. 2565 การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เดือน ม.ค. 2565) print จาก e-document
0034/2565 อว 8393(16)1.2.1/3 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์) (มาทาง e-document)
0033/2565 อว 8392/- 11 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศ มช. เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานใน มช. (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จากเดิม 4-11 ม.ค. เป็น 4-16 ม.ค.65)
0032/2565 อว 8394(5)/50 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0031/2565 อว 8392(4)/136 11 ม.ค. 2565 กราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา มช. ประจำปี 2565 การมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. การมอบรางวัล มช. "ช้างทองคำ" การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศ." และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ และการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2564 (24 ม.ค. 65 ศาลาธรรม)
0030/2565 อว 8394(3)/34 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 6 ชื่อ คัดเหลือ 3 ชื่อ 1. รศ.ดร.ชรินทร์ 2. ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 3. รศ.นพ.อำนาจ)