ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0144/2565 อว 8392(8)/422 24 ก.พ. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ (วันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ มช. โดยมีอธิการบดี มช. เป็นประธานที่ประชุม)
0143/2565 อว 8391(1)/310 23 ก.พ. 2565 แจ้งผลการสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
0142/2565 อว 0609.1(5)/160 23 ก.พ. 2565 ตอบรับและขอขอบคุณ (ที่ส่งจดหมายข่าวสภา มช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 68 เดือนมกราคม 2565 ให้)
0141/2565 อว 8392(2)/ต 130 22 ก.พ. 2565 ส่งสำเนาหนังสือสั่งการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ อว. เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 65 เวลา 9-12.30 น. on site และ on line
0140/2565 อว 8392(6)/1130 22 ก.พ. 2565 ขอความอนุเคราะห์พิจารณารายงานคณะกรรมการอุทธรณ์ (เรื่องเสนอสภาฯ)
0139/2565 อว 8392(4)/ว 198 21 ก.พ. 2565 ด่วน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในเรื่องสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) ทักษะ ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานทั่วไป มช.
0138/2565 อว 8392(4)/ธ 335 18 ก.พ. 2565 ขอส่งสำเนารายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 1 ปี 6 เดือน (วาระที่ 3)
0137/2565 อว 8394(2)/ว 102 18 ก.พ. 2565 ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารประชุม วันพุธที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ITSC (ให้ตอบโดย scan QR-Code)