ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0397/2565 อว 8392(5)/934 23 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4
0396/2565 อว 8393(8)/7334 23 มิ.ย. 2565 ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะฯ
0395/2565 อว 8392(4)/ว 731 23 มิ.ย. 2565 การปิดประกาศและเผยแพร่งบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2564
0394/2565 อว 8392(18)/ว 728 21 มิ.ย. 2565 ขอจัดส่งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Feedback) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
0393/2565 อว 8393(3)/352 21 มิ.ย. 2565 ตอบขอบคุณ (ที่มองรายงานผลการดำเนินงานของสภา มช. ประจำปี 2564 ให้คณะทันตแพทยศาสตร์
0392/2565 อว 8392(5)/933 21 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมในการเตรียมการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ตั้งแต่ 8.30 น. เป็นต้นไป
0391/2565 อว 8392/- 21 มิ.ย. 2565 ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในพื้นที่ มช.
0390/2565 อว 8393(10).1.1/362 20 มิ.ย. 2565 ขอขอบคุณ (ที่มอบรายงานผลการดำเนินงานของสภา มช. ประจำปี 2564 จำนวน 3 เล่ม ให้คณะมนุษยศาสตร์)