ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0413/2565 อว 8394(5)/1257 30 มิ.ย. 2565 ตอบรับเอกสาร (1. จดหมายเหตุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 2. เจ็ดทศวรรษ วสท. พ.ศ. 2486-2558)
0412/2565 อว 8392(16)/187 30 มิ.ย. 2565 ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ "การใช้ระบบ CMU MIS สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน HR รุ่นใหม่"
0411/2565 อว 8392(6)/ว 786 30 มิ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบริจาคโลหิต
0410/2565 อว 8392(4)/- 30 มิ.ย. 2565 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระราชทานพระมหากรุณา
0409/2565 อว 8392(5)/970 30 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว
0408/2565 อว 8392(6)/5751 30 มิ.ย. 2565 ขอบรรจุเป็นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (นำรายชื่อประธานกรรมการส่งเสริม (นางวีณา) เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป)
0407/2565 อว 8394(2)/ว 403 29 มิ.ย. 2565 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มช. กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) วันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 10-10.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ITSC โดยให้ลงทะเบียนด้วย
0406/2565 อว 8392(18)/536 29 มิ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน (วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 13 - 15.30 น. ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 - 17.00 น.)