ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0085/2565 อว 8392(3)/ว 26 20 ม.ค. 2565 แจ้งรายละเอียดเงินยืมค้างชำระ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)
0084/2565 อว 8392(4) 19 ม.ค. 2565 ขอส่งสำเนาเอกสาร คำสั่ง มช.ที่ -/2565 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
0083/2565 อว 8392(4)/ว 64 19 ม.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research of Supporting Staff in the Thai Education System)
0082/2565 อว 8394(4)/82 18 ม.ค. 2565 แจ้งรายชื่อผู้แทนหลักสูตร (เพื่อชี้แจงต่อสภาฯ ครั้งที่ 1/2565 ทาง Zoom หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 2 คน (1) ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล 2. อ.ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ
0081/2565 อว 8394(5)/91 18 ม.ค. 2565 ขอเชิญประชุมการพัฒนาคลังจดหมายเหตุดิจิทัลของส่วนงานภายใน มช. ครั้งที่ 1/2565 (วันพุธที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 13.30 น. ผ่าน Zoom)
0080/2565 อว 8392(1)/ว 60 18 ม.ค. 2565 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัย
0079/2565 อว 8392(4)/พิเศษ 17 ม.ค. 2565 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช.
0078/2565 อว 8392/- 17 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง โปรดลงนามในประกาศ มช. เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานใน มช. (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ขยายถึง 31 ม.ค. 65)