ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0731/2564 อว 8393(25)/3560 15 ต.ค. 2564 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2564
0730/2564 อว 8393(25)/3556 15 ต.ค. 2564 ขอเสนอให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติของข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
0729/2564 อว 8394(6)/2222 14 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน (วันที่ 29-30 พ.ย. และ 7 ธ.ค. 64 เวลา 8-30-16.30 น. ทั้ง 3 วัน เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2564)
0728/2564 อว 8392(6)/ว 1247 14 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษา มช. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
0727/2564 อว 8392(3)/ว 1186 14 ต.ค. 2564 แจ้งรายละเอียดเงินยืมค้างชำระ (ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) ให้รายงานกลับภายใน 31 ต.ค. 64)
0726/2564 อว 8392(4)/ธ 2011 14 ต.ค. 2564 ลับ เรื่อง ส่งสำเนาข้อสั่งการ จำนวน 9 เรื่อง เพื่อเสนอสภาฯ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 3 ต.ค. 64 (ทางกองบริหารงานบุคคลส่งมาว่าครั้งที่ 10/2564 วันที่ 30 ต.ค. 64)
0725/2564 อว 8393(38)/890 12 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอนำส่งเอกสารประกอบการนำเสนอแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (เข้าสภาฯ ครั้งที่ 11/2564)
0724/2564 อว 8392(4)/ว 1229 12 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาของผู้ทำบัญชีในหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ