ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0028/2566 อว 8395(2)/ว 003 16 ม.ค. 2566 ขอมอบหนังสือ จำนวน 3 เล่ม
0027/2566 อว 8392(4)/ว 96 16 ม.ค. 2566 การชำระเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม การแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ และการตรวจสอบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์
0026/2566 อว 8392(18)/ว 99 16 ม.ค. 2566 การถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
0025/2566 อว 8392(3)/ว 051 16 ม.ค. 2566 แจ้งรายละเอียดเงินยืมค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2565
0024/2566 อว 8392(4)/ว91 16 ม.ค. 2566 ขอเชิญประชุมพบปะหัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566
0023/2566 อว 8393(15)2/43 13 ม.ค. 2566 แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม (ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ และ ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง แทน อ.ดร.ภักดีกุล รัตนา ที่ย้ายไปคณะมนุษย์ สำหรับติดตาม ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร)
0022/2566 อว 8392(18)/23 13 ม.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน (จัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนบริหารความเสีึ่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 66 เวลา 13 - 16.30 น.
0021/2566 อว 8392(6)/75 12 ม.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาปรับปรุงถ้อยคำในมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย