ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0622/2565 อว 8392(3)/ว 248 04 ต.ค. 2565 แจ้งการกรอกลดหย่อนภาษี ล.ย.01 ของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0621/2565 อว 8394(4)/ว 2465 04 ต.ค. 2565 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 (วันอังคารที่ 11 ต.ค. 65 เวลา 6.30 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
0620/2565 อว 8392(3)/ว 247 03 ต.ค. 2565 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
0619/2565 อว 8392(4)/ว 1242 03 ต.ค. 2565 ด่วนมาก เรื่อง ขอเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (1 คน ผ่าน QR Code ภายในวันพุธที่ 5 ต.ค. 65) และเชิญประชุมเลือกประธานคณะกรรมการเลือกตั้งวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 65 เวลา 15.30 น. ผ่าน Zoom Meeting
0619/2565 อว 8392(4)/ว 1242 03 ต.ค. 2565 ด่วนมาก เรื่อง ขอเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (1 คน ผ่าน QR Code ภายในวันพุธที่ 5 ต.ค. 65) และเชิญประชุมเลือกประธานคณะกรรมการเลือกตั้งวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 65 เวลา 15.30 น. ผ่าน Zoom Meeting
0618/2565 อว 8392(2)/ว 1232 30 ก.ย. 2565 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิธีทำบุญทอดกฐิน มช. ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ 6 ต.ค. 65 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ
0617/2565 อว 8393(16)1.2.1/88 29 ก.ย. 2565 ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (รอบ 1 ปี 6 เดือน) 10 ชุด
0616/2565 อว 8392(5)/ว 1234 29 ก.ย. 2565 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566