ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0739/2564 อว 8392(1)/1337 18 ต.ค. 2564 ใส่ซองลับ (วินัยพนักงานคณะวิจิตรศิลป์)
0738/2564 อว 8393(15)2/1166 18 ต.ค. 2564 (ลับ) การใช้ชื่อปริญญาและสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร์แก่ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (ของ ดร.กฤษณพงศ์ ีกีรติกร ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) ตอบว่าคณะศึกษาศาสตร์ไม่ขัดข้องการใช้ชื่อปริญญาและสาขาดังกล่าว
0737/2564 ศธ 6592(3)/ว. พัสดุ 18 ต.ค. 2564 แจ้งการดำเนินการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง อาคารสำนักงาน ม. 1,2,3 และอาคารยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 (ว่าจะเข้ามาสำรวจพื้นที่ 16 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น. แต่ไม่เห็นใครมา)
0736/2564 อว 8392(16)/330 18 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน วันที่ 19 พ.ย.64 เวลา 13-16.30 น. เพื่อจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564
0735/2564 อว 8393(13)/5116 18 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด (ลับ) เรื่อง เห็นชอบผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธรณีวิทยา) (นายชวชิต ถนอมถิ่น)
0734/2564 อว 0201.2/14584 16 ต.ค. 2564 ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นายเกษม วัฒนชัย) ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.64
0733/2564 อว 8393(14)/3602 15 ต.ค. 2564 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมในงานบรรยายพิเศษ (เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร โดย ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี วันที่ 23 พ.ย. 64 เวลา 10-12 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.)
0732/2564 อว 8394(5)/1605 15 ต.ค. 2564 ตอบรับเอกสาร (จำนวน 11 รายการ)