ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0864/2564 อว 8394(2)/ว 886 03 ธ.ค. 2564 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Digital Transformation for Future University" วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค. 2564 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2.1 ชั้น 2 ITSC
0863/2564 อว 8392(2).E/ว 674 03 ธ.ค. 2564 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือนเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธ.ค. 2564
0862/2564 อว 8392(4)/ว 1511 03 ธ.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งบริหารของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และผู้บริหารที่คาดว่าจะดำรงตำแหน่งครบวาระ ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. 2564 - 23 ม.ค. 2565
0861/2564 อว 8392(4)/- 03 ธ.ค. 2564 การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
0860/2564 อว 8393(13)/6040 03 ธ.ค. 2564 เสนอชื่อผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (ดร.ดลพร ดาราณรงค์ ดูแล ศ.ดร.ไบรอัน ไทท์)
0859/2564 อว 8393(13)/6039 03 ธ.ค. 2564 เสนอชื่อผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (นายชณาวุฒิ สุขสบาย ดูแล นายชวลิต ถนอมถิ่น)
0858/2564 อว 8393(8)/15550 03 ธ.ค. 2564 ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อคอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม (น.ส.นันทพร ระบิน)
0857/2564 อว 8392(6)/8170 03 ธ.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอส่งข้อมูลการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ วินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 25...