ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0161/2565 16 มิ.ย. 2565 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0160/2565 15 มิ.ย. 2565 สรุปวาระ/เรื่องที่สภาฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อฯ ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
ว 0159/2565 15 มิ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖4
ว 0158/2565 15 มิ.ย. 2565 การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 (วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 65 ให้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารภายในวันพุธที่ 6 ก.ค. 65)
ว 0157/2565 14 มิ.ย. 2565 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2564 (จำนวน 22 แห่ง)
ว 0156/2565 14 มิ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖4
ว 0155/2565 10 มิ.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา มช. (ครั้งที่ 6/2565 วันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมตะวน)
ว 0154/2565 10 มิ.ย. 2565 ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 6/65 ในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 65 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมตะวัน)