ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0123/2565 18 พ.ค. 2565 พิจารณาลงนามในใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ว 0122/2565 17 พ.ค. 2565 สรุปวาระ/เรื่องที่สภาฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อฯ ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
ว 0121/2565 12 พ.ค. 2565 ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 5/65 ในวันเสาร์ที่ 21 พ.ค.65)
ว 0120/2565 11 พ.ค. 2565 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ รอบที่ 2
ว 0119/2565 09 พ.ค. 2565 มติสภา 4/2565 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
ว 0118/2565 09 พ.ค. 2565 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ว 0117/2565 09 พ.ค. 2565 ตรวจพิจารณาร่างรายงานการประชุมสภา (ครั้งที่ 4/2565 ตอบภายใน 18 พ.ค.) และแจ้งกำหนด การประชุมสภา มช. ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5/2565 ตอบภายใน 13 พ.ค.)
ว 0116/2565 06 พ.ค. 2565 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ