ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0312/2564 22 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว 0311/2564 16 ก.ย. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2564 วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 64 ห้องประชุมตะวัน)
ว 0310/2564 16 ก.ย. 2564 ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 9/64 ในวันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 64 ห้องประชุมตะวัน)
ว 0309/2564 13 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ว 0308/2564 10 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ว 0307/2564 10 ก.ย. 2564 มติสภา 8/2564 การดำเนินคดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ราย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมข้อความ)
ว 0306/2564 10 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ว 0305/2564 10 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์