ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0320/2564 27 ก.ย. 2564 แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10/2564 วันเสาร์ที่ 16 ต.ค. 64 และครั้งที่ 11/2564 วันที่ 30 ต.ค. 64) แจ้งสภาฯ ตามแบบฟอร์มภายใน 8 ต.ค. 64)
ว 0319/2564 27 ก.ย. 2564 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วาระ พ.ศ.2564 - 2567)
ว 0318/2564 27 ก.ย. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564 (ในวันเสาร์ที่ 16 ต.ค. 2564 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุมตะวัน เพิ่มเติมมาอีก 1 ครั้งในปีนี้)
ว 0317/2564 23 ก.ย. 2564 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 เดือนกันยายน 2564
ว 0316/2564 23 ก.ย. 2564 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 เดือนกันยายน 2564
ว 0315/2564 23 ก.ย. 2564 สรุปวาระ/เรื่องที่สภาฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อฯ ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
ว 0314/2564 23 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมิน
ว 0313/2564 22 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ