ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0328/2564 28 ก.ย. 2564 มติสภา 9/2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อและรับรองความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ลับ)
ว 0327/2564 28 ก.ย. 2564 มติสภา 9/2564 อนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)
ว 0326/2564 28 ก.ย. 2564 มติสภา 9/2564 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)
ว 0325/2564 28 ก.ย. 2564 มติสภา 9/2564 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ว 0324/2564 28 ก.ย. 2564 มติสภา 9/2564 พิจารณาทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1
ว 0323/2564 28 ก.ย. 2564 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (วันที่ 16 ตุลาคม 2564)
ว 0322/2564 28 ก.ย. 2564 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการสัมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) และกำหนดการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565
ว 0321/2564 27 ก.ย. 2564 การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 วันเสาร์ที่ 30 ต.ค. 64 (เดิมวันที่ 30 จะเป็นครั้งที่ 10 แต่เพิ่มครั้งที่ 10 เป็นวันที่ 16 ต.ค.)