ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0014/2564 14 ม.ค. 2564 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ว 0013/2564 11 ม.ค. 2564 ตรวจพิจารณาร่างรายงานการประชุมและแจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งต่อไป
ว 0012/2564 11 ม.ค. 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
ว 0011/2564 06 ม.ค. 2564 ขอนำส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนธันวาคม 2563
ว 0010/2564 06 ม.ค. 2564 เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0009/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 พิจารณาการเทียบเคียงสาขาวิชา การับรองผลงานทางวิชาการและรับรองแบบแสดงหลักฐานการมี ส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
ว 0008/2564 05 ม.ค. 2564 ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒
ว 0007/2564 04 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 พิจารณารับรองผลงานทางวิชาการและรับรองแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)