ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0022/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 1/2565 อนุมัติก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายข้ามปีงบประมาณในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2567
ว 0021/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 1/2565 แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
ว 0020/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 13/2564 การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
ว 0019/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 13/2564 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิจิตรศิลป์
ว 0018/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 13/2564 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ว 0017/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 13/2564 การเยี่ยมชมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน
ว 0016/2565 27 ม.ค. 2565 การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 26 ก.พ. 65 ให้ส่งภายในวันพุธที่ 9 ก.พ. 65)
ว 0015/2565 26 ม.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลง