ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0155/2565 10 มิ.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา มช. (ครั้งที่ 6/2565 วันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมตะวน)
ว 0154/2565 10 มิ.ย. 2565 ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 6/65 ในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 65 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมตะวัน)
ว 0153/2565 10 มิ.ย. 2565 ขอนำส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ว 0152/2565 09 มิ.ย. 2565 ตรวจร่างรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
ว 0151/2565 07 มิ.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ว 0150/2565 07 มิ.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ว 0149/2565 07 มิ.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ว 0148/2565 07 มิ.ย. 2565 ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565