ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0336/2564 30 ก.ย. 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ว 0335/2564 29 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ว 0334/2564 29 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ว 0333/2564 29 ก.ย. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ว 0332/2564 29 ก.ย. 2564 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ว 0331/2564 28 ก.ย. 2564 มติสภา 8/2564 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรใหม่ (ขั้นตอนที่ 1) คณะสัตวแพทยศาสตร์
ว 0330/2564 28 ก.ย. 2564 มติสภา 8/2564 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (ขั้นตอนที่ 1) คณะสัตวแพทยศาสตร์
ว 0329/2564 28 ก.ย. 2564 มติสภา 9/2564 กำหนดอัตราค่าตอบแทนการบริหารของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีที่มิใช่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ลับ)