ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0344/2564 08 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ว 0343/2564 08 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ว 0342/2564 08 ต.ค. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564 วันเสาร์ที่ 16 ต.ค. 64
ว 0341/2564 08 ต.ค. 2564 ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 10/64 ในวันเสาร์ที่ 16 ต.ค. 64)
ว 0340/2564 05 ต.ค. 2564 ตรวจพิจารณาร่างรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2564 (เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ให้ตอบภายในอังคารที่ 12 ต.ค. 64)
ว 0339/2564 05 ต.ค. 2564 ขอนำส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน2564
ว 0338/2564 04 ต.ค. 2564 ขอเชิญประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (จำนวน 2 ตำแหน่ง รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64)
ว 0337/2564 01 ต.ค. 2564 มติสภา 9/2564 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565