ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0163/2565 20 มิ.ย. 2565 ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0162/2565 16 มิ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2564
ว 0161/2565 16 มิ.ย. 2565 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0160/2565 15 มิ.ย. 2565 สรุปวาระ/เรื่องที่สภาฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อฯ ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
ว 0159/2565 15 มิ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖4
ว 0158/2565 15 มิ.ย. 2565 การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 (วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 65 ให้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารภายในวันพุธที่ 6 ก.ค. 65)
ว 0157/2565 14 มิ.ย. 2565 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2564 (จำนวน 22 แห่ง)
ว 0156/2565 14 มิ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖4