ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0065/2565 10 มี.ค. 2565 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิจิตรศิลป์และคณะการสื่อสารมวลชน
ว 0064/2565 10 มี.ค. 2565 ยืนยันการไปร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
ว 0063/2565 10 มี.ค. 2565 ยืนยันการไปร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
ว 0062/2565 09 มี.ค. 2565 ตรวจพิจารณาร่างรายงานการประชุม (ครั้งที่ 2/2565) และแจ้งกำหนดการประชุมสภา มช. ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3/2565 วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุมตะวัน)
ว 0061/2565 07 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ผศ.พิริยะ, อ.ไพสิฐ,นายธรรมนูญ และทนงศักดิ์) วันพุธที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง Microsoft Teams ณ ห้องประชุมอาวุธ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์
ว 0060/2565 04 มี.ค. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 69 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ว 0059/2565 04 มี.ค. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 69 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ว 0058/2565 03 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมครั้งที่ 32