ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0073/2565 18 มี.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0072/2565 18 มี.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 65 (ห้องประชุมตะวัน 9-12 น.)
ว 0071/2565 18 มี.ค. 2565 ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3/65 ในวันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุมตะวัน)
ว 0070/2565 17 มี.ค. 2565 พิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไข)
ว 0069/2565 16 มี.ค. 2565 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ว 0068/2565 11 มี.ค. 2565 ขอเชิญประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (จำนวน 2 ตำแหน่ง หน.งานบริหารกิจการสภาฯ และ หน.งานนโยบายฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ว 0067/2565 11 มี.ค. 2565 แจ้งกำหนดการสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0066/2565 11 มี.ค. 2565 ขอนำส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565