ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0089/2565 01 เม.ย. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 70 เดือนมีนาคม 2565
ว 0088/2565 30 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ปี 2565
ว 0087/2565 30 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ว 0086/2565 30 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ว 0085/2565 30 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (27 กันยายน 2564 – 26 กันยายน 2568) ของผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
ว 0084/2565 29 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อและรับรองความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ลับ)
ว 0083/2565 29 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ว 0082/2565 29 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 ให้ความเห็นชอบการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565 (ลับ)