ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0105/2565 28 เม.ย. 2565 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินค่าภาระงานของตำแหน่งหัวหน้างานสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์)
ว 0104/2565 26 เม.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามประเมินผลการบริหารของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ว 0103/2565 26 เม.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ว 0102/2565 25 เม.ย. 2565 ขอนำส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0101/2565 20 เม.ย. 2565 สรุปวาระ/เรื่องที่สภาฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อฯ ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2565
ว 0100/2565 18 เม.ย. 2565 ขอเชิญไปร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
ว 0099/2565 12 เม.ย. 2565 ขอเชิญไปร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
ว 0098/2565 08 เม.ย. 2565 ขอนำส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนมีนาคม 2565