ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0049/2565 01 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
ว 0048/2565 01 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 พิจารณาทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1
ว 0047/2565 01 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 พิจารณาทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2
ว 0046/2565 28 ก.พ. 2565 ขอนำส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0045/2565 28 ก.พ. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ว 0044/2565 28 ก.พ. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ว 0043/2565 24 ก.พ. 2565 สรุปวาระ/เรื่องที่สภาฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อฯ ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ว 0042/2565 23 ก.พ. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ