ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0137/2565 26 พ.ค. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ว 0136/2565 26 พ.ค. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ว 0135/2565 26 พ.ค. 2565 การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษากลุ่ม 1 (อาคารชุด AB,CD,EF,GH และงานภูมิทัศน์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขออนุมัติสั่งจ้างในงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่พร้อมครุภัณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์
ว 0134/2565 24 พ.ค. 2565 การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 (ให้เสนอภายในวันพุธที่ 1 มิ.ย. 65)
ว 0133/2565 24 พ.ค. 2565 มติสภา 5/2565 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ว 0132/2565 24 พ.ค. 2565 มติสภา 5/2565 อนุมัติแต่งตั้งนักวิจัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ว 0131/2565 24 พ.ค. 2565 มติสภา 5/2565 อนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ว 0130/2565 24 พ.ค. 2565 มติสภา 5/2565 พิจารณาการเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ