ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0171/2565 27 มิ.ย. 2565 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหางานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบ ๑ ปี ๖ เดือน)
ว 0170/2565 27 มิ.ย. 2565 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหางานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑ ปี ๖ เดือน)
ว 0169/2565 27 มิ.ย. 2565 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหางานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบ ๑ ปี ๖ เดือน)
ว 0168/2565 23 มิ.ย. 2565 มติสภา 5/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ขั้นตอนที่ 1) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ขั้นตอนที่ 1) คณะแพทยศาสตร์
ว 0167/2565 22 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มเติม
ว 0166/2565 22 มิ.ย. 2565 มติสภา 5/2565 แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2568) ของผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ
ว 0165/2565 22 มิ.ย. 2565 มติสภา 5/2565 การจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0164/2565 22 มิ.ย. 2565 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินค่าภาระงานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 09-12 น. ณ ห้องประชุมยงยุทธ ชั้น 2)