ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0145/2565 07 มิ.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ว 0144/2565 07 มิ.ย. 2565 ตรวจพิจารณาร่างรายงานการประชุม (5/2565) และแจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6/2565 วันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 65 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมตะวัน)
ว 0143/2565 31 พ.ค. 2565 เชิญร่วมรับประทานอาหารเย็นกับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ (วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหารแสนคำเทอเรซ ภายในหมู่บ้านในฝัน ถ.คันคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ
ว 0142/2565 30 พ.ค. 2565 มติสภา 3/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัย (ขั้นตอนที่ 1) บัณฑิตวิทยาลัย
ว 0141/2565 30 พ.ค. 2565 มติสภา 3/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรม ชีวภาพ (ขั้นตอนที่ 1) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
ว 0140/2565 30 พ.ค. 2565 มติสภา 3/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล และการจัดการโลจิสติกส์ (ขั้นตอนที่ 1) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
ว 0139/2565 30 พ.ค. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 72 เดือนพฤษภาคม 2565
ว 0138/2565 30 พ.ค. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 72 เดือนพฤษภาคม 2565