ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0025/2565 28 ม.ค. 2565 การใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Meeting) ใหม่
ว 0024/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 1/2565 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
ว 0023/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 1/2565 อนุมัติการยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง
ว 0022/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 1/2565 อนุมัติก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายข้ามปีงบประมาณในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2567
ว 0021/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 1/2565 แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
ว 0020/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 13/2564 การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
ว 0019/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 13/2564 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิจิตรศิลป์
ว 0018/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 13/2564 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา