ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0185/2565 08 ก.ค. 2565 เชิญประชุมประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ว 0184/2565 07 ก.ค. 2565 ตรวจพิจารณาร่างรายงานการประชุม (ครั้งที่ 6/2565) และแจ้งกำหนดการประชุมสภา มช. ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7/2565 วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุมตะวัน)
ว 0183/2565 07 ก.ค. 2565 ขอนำส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนมิถุนายน 2565
ว 0182/2565 06 ก.ค. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ว 0181/2565 06 ก.ค. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ว 0180/2565 06 ก.ค. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ว 0179/2565 01 ก.ค. 2565 มติสภา 6/2565 อนุมัติโครงการหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ Bachelor of Science Program in Software Engineering, North Minzu University
ว 0178/2565 01 ก.ค. 2565 ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าการความพร้อมการจัดงานพิธีรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่