ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0192/2565 22 ก.ค. 2565 ขอเชิญประชุม
ว 0191/2565 20 ก.ค. 2565 การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 วันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 ห้องตะวัน (ให้เสนอหัวข้อเรื่องให้สภาฯ ภายในวันพุธที่ 9 ส.ค.65)
ว 0191/2565 20 ก.ค. 2565 การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 วันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 ห้องตะวัน (ให้เสนอหัวข้อเรื่องให้สภาฯ ภายในวันพุธที่ 9 ส.ค.65)
ว 0190/2565 19 ก.ค. 2565 สรุปวาระ/เรื่องที่สภาฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อฯ ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
ว 0189/2565 19 ก.ค. 2565 มติสภา 5/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ว 0188/2565 12 ก.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา มช. (ครั้งที่ 7/2565 วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุมตะวัน)
ว 0187/2565 12 ก.ค. 2565 ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 7/2565 ในวันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุมตะวัน)
ว 0186/2565 11 ก.ค. 2565 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (รอบ ๑ ปี ๖ เดือน)