ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0200/2565 26 ก.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565
ว 0199/2565 26 ก.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0198/2565 26 ก.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีทำหน้าที่กรรมการและกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
ว 0197/2565 25 ก.ค. 2565 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0196/2565 25 ก.ค. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 เดือนกรกฎาคม 2565
ว 0195/2565 25 ก.ค. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 เดือนกรกฎาคม 2565
ว 0194/2565 25 ก.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕
ว 0193/2565 25 ก.ค. 2565 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่